ucs26
1456 poze   77741 vizite
Albume
01 ASOCIATIA CLUBUL NATIONAL VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE   AVIZIER      ADUNAREA GENERALA A FNCPPAMR DIN 17 IUNIE 2017      EXPOZITIA NATIONALA A FNCPPAMR- BAICOI 2017      REGULAMENT Expozitia Nationala CARANSEBES 2016      REGULAMENTUL COMISIEI DE ETICA SI DISCIPLINA      REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA      STATUT   EXPOZITIA ACN VRF editia II ianuarie 2017 Timisoara02 ANUL 2017   Jucator de VOLGA   Jucator SIBERIAN   PUI Jucator de VOLGA si Jucator SIBERIAN 2017   PUI VRF 2017   VRF ALBASTRU AZUR- Femele   VRF ALBASTRU AZUR- Masculi   VRF CIOCANIT AZUR- Femele   VRF CIOCANIT AZUR- Masculi03 Anul 2016   Albastru Azur- Femele 2016   Albastru Azur- Masculi 2016   Ciocanit 2016- Femele   Ciocanit 2016- Masculi   Pui 201604 Anul 2 0 1 5   FEMELE CULOARE ALBASTRU   FEMELE CULOARE CIOCANIT AZUR   MASCULI CULOARE ALBASTRU   MASCULI CULOARE CIOCANIT AZUR   PETUNII   PUI 201505 Anul 2014   VOIAJOR ROMANESC DE FRUMUSETE      femele      masculi      PUI 201406 CONTACTBrasov 2014CAINII MEI   Black Jack Darvaal alias HASSAN al 2-lea   CACIB Craiova 2011   FRANKA DARVAAL   Kira Herthaus Ro alias ANDRA   Pui de Ciobanesc German   ZURICluj 2011CLUJ 2012- Nationala de tineretDE VANZARE   Jucator de Volga de vanzare   Jucator siberian de vanzare   VRF de vanzareDECEMBRIE 2014EU SI FAMILIAEXPO CLUB CG PITESTI 2012EXPOZITIA DE CLUB CN VRF 23-25 ianuarie 2015FLORI PRIN CURTEA MEAGALATI Nationala 24-27 Noiembrie 2011INSTANTANEE PRIN VOLIERAIstorie columbofila in fotografiiJucator tremurator de VolgaSedinta Europeana de Arbitraj SIBIU 2013SOLZATI SI ALTE CULORI   IstorieSTANDARDUL VOIAJORULUI POLONEZ DE EXPOZITIEVOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE- STANDARDUL RASEI 2012   Propunere STANDARD VRF 2017VOLGA negruVOLGA rosuVOLIERA

membru din 4 aprilie 2007

STATUT

STATUTUL CLUBULUI NATIONAL
“VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE”


CAPITOLUL I
DENUMIREA ASOCIAŢIEI, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ŞI SCOPUL ASOCIAŢIEI.


ART. 1 Denumirea asociaţiei. Membri fondatori ai asociaţiei.


Denumirea asociaţiei este ASOCIATIA CLUBULUI NATIONAL “VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE”


În cuprinsul tuturor actelor emanând de la asociaţia respectivă denumirea va fi desemnată prin prescurtarea ACN „VRF” sau generic prin termenul de asociaţie sau club specializat, persoană juridică non-profit, constituită în condiţiile legii ca structură de sine stătătoare,având în componenţa sa asociaţii de gen existente în România.
Denumirea asociaţiei va fi însoţită în actele emise de aceasta de adresa la care funcţionează sediul său şi în unele cazuri de codul IBAN şi numărul de înregistrare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Craiova.
Sigla asociaţiei este formată din imaginea unui porumbel de agrement din rasa Voiajor Romanesc de Frumusete.
Asociaţia s-a constituit în data de _________2014, prin voinţa liber exprimată a următorilor 3 - trei - membri fondatori, CRESCĂTORI DE PORUMBEI DE AGREMENT DIN RASA RESPECTIVA ŞI ADMIRATORI AI ACESTEI RASE DE PORUMBEI DE AGREMENT, inseraţi în cuprinsul actului constitutiv:

1. NEAGU MARIUS, cetatenia română, nascut la data de 28-02-1977 in Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat in Mun. Craiova, Bld. Oltenia, nr.34, Bl. 9A, sc. 2, Apt.1, jud. Dolj, posesor al CI, Seria DX, nr. 725393, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 26.08.2010, CNP 1770228163235;

2. POPA TUDOREL, cetatenia română, nascut la data de 09-11-1967 in Mun. Dragasani, jud. Valcea, domiciliat in Mun. Valcea, Aleea Tineretului, bl. A2,sc.B, ap. 13, jud. Valcea, posesor al CI, Seria VX nr. 448157, eliberată de SPCLEP Dragasani, la data de 09.11.2011, CNP 1671109284361;


3. CIOCHINDEL LUCIAN, cetatenia română, nascut la data de 25.12.1970 in Municipiul Craiova, Judetul Dolj, domiciliat in Municipiul Craiova, str. Paltinis nr. 81, Bl K20, sc.1, apt1, Jud. Dolj, posesor al CI, Seria DX, nr. 969541, eliberata de SPCLEP Craiova, la data de 13.11.2013, CNP 1701225163249.


ART. 2 Forma Juridică


ACN „VRF” este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică, fără scop lucrativ, urmând a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare (OG 26/2000,OM 954/16.05.2000, Legea nr.246/ 2005).
ART. 3 Sediul ACN „VRF”

Sediul asociaţiei este situat Com. Simnicu de Sus, Sat Albesi, Str. Col. Ioan Angelescu, nr. 31, jud. Dolj.

ART. 4 Durata asociaţiei

Durata asociaţiei este nelimitată.


ART. 5 Scopul asociaţiei


Asociaţia are în principal un scop al activităţii sale cultural, istoric şi sportiv, deoarece creşterea porumbeilor de agrement din rasa „Voiajor Romanesc de Frumusete” în rasă pură, precum şi toate eforturile de conservare şi ameliorare a rasei depuse de-a lungul timpului au continuat vechea tradiţie a crescătorilor care au creat, selectat şi ameliorat această rasă.
Asociaţia are de asemenea ca scop conservarea şi utilizarea resurselor genetice existente la nivelul fiecărei crescătorii aflată în proprietatea membrilor asociaţiei, prin stabilirea unor relaţii de colaborare între membri asociaţiei, precum şi stabilirea unor relaţii cu crescători din afara asociaţiei domiciliaţi în ţară şi în străinătate şi prin elaborarea unor programe realiste de conservare şi ameliorare a populaţiilor de porumbei de agrement din rasa „Voiajor Romanesc de Frumusete”, prin care să se încerce atragerea sprijinului logistic şi financiar de la autorităţile competente ale statului român.
Asociaţia are ca scop conservarea economică a resurselor genetice, prin menţinerea nealterată a valorii economice a resurselor genetice existente.
Scopul asociaţiei este şi de a asigura condiţii optime pentru realizarea unor populaţii de porumbei de agrement din rasa „Voiajor Romanesc de Frumusete” în rasă pură cu o deosebită valoare genetică, obţinute prin creştere şi selecţii, în funcţie de îndeplinirea cumulativa a tuturor elementelor cerute de standardele naţionale şi internaţionale în vigoare.
Asociaţia îşi asumă rolul direct în susţinerea tuturor membrilor săi, prin punerea la dispoziţie a materialelor documentare de specialitate prin susţinerea lor în scopul participării la expoziţii naţionale şi internaţionale, în dezvoltarea bazei materiale proprii şi în obţinerea unor rezultate remarcabile la nivelul ţării şi internaţional.


CAPITOLUL II
PATRIMONIUL, FONDURILE BĂNEŞTI ŞI EVIDENŢA CONTABILĂ


ART. 6 Patrimoniul ACN „VRF”

Patrimoniul asociaţiei( club specializat) are o valoare totală de 850 RON, încadrându-se în limite minime prevăzute de lege, respectiv cuantumul unui salariu minim pe economie la data înscrierii asociaţiei la Judecătoria Craiova, se constituie din aportul în bani al tuturor membrilor săi.
Patrimoniul asociaţiei, ca asociaţie fără scop lucrativ cuprinde diverse bunuri potrivite specificului activităţii desfăşurate, bunuri necesare pentru realizarea scopurilor propuse. Patrimoniul iniţial se întregeşte cu sumele depuse de membri săi şi cu diferite fonduri băneşti primite de la terţe persoane prin modalităţi şi mijloace de plată legale.
Patrimoniul este indivizibil, înstrăinarea lui făcându-se exclusiv prin hotărârea Adunării Generale, în condiţiile legii.
Închirierea se poate face pe diferite perioade de timp prin contracte încheiate cu aprobarea Consiliului Director.

ART. 7 Fondurile băneşti ale asociaţiei (ACN „VRF”)

Fondurile băneşti ale ACN „VRF” se păstrează şi gestionează în conformitate cu prevederile legale.
Folosirea mijloacelor materiale şi a fondurilor băneşti se face conform hotărârilor pronunţate în Adunarea Generală, după caz în Consiliul Director cu respectarea normelor financiare legale în vigoare.
Controlul folosirii legale a fondurilor băneşti se va efectua de către comisia de cenzori.
Structura fondurilor băneşti ale asociaţiei este următoarea:

a) Contribuţia financiară din partea membrilor asociaţiei, acordată prin taxa de înscriere ca membru al respectivei organizaţii, achitată de fiecare persoană care doreşte să devină membru al asociaţiei, precum şi cotizaţia anuală, sau lunară, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale, achitată de toţi membri asociaţiei.
Data achitării şi cuantumul taxei şi cotizaţiei lunare/ anuale percepute membrilor asociaţiei se stabilesc printr-o hotărâre a Adunării generale, adoptată cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Acest cuantum se actualizează anual.
b) Mijloace băneşti, valorificări de produse specifice activităţii asociaţiei şi alte resurse primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum şi resurse obţinute din desfăşurarea unor activităţi economice directe şi alte surse legale.
c) Fonduri băneşti rezultate din contracte de sponsorizare încheiate de asociaţie, donaţii legale, servicii prestate către terţi şi alte venituri obţinute în condiţii legale.
Donaţiile se pot constitui din sume de bani (lei sau valută), bunuri mobile sau imobile, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte drepturi dacă sunt libere de orice sarcină.
Toate donaţiile şi legatele se vor înscrie în Registrul de donaţii existent la nivelul asociaţiei.
Donaţiile sunt condiţionate de realizarea unui scop care concordă în mod obligatoriu cu obiectivele asociaţiei.
Asociaţia va refuza orice donaţie sau legat al căror obiect este constituit din bunuri obţinute pe căi ilegale sau pentru care nu se depun acte de provenienţă oficiale sau care contravin prevederilor prezentului statut.
Pentru donaţiile condiţionate sau acceptate, donatorul este îndreptăţit să cunoască modul în care s-a utilizat donaţia sa.

ART. 8 Evidenţa contabilă a asociaţiei (ACN „VRF”)

Evidenţa contabilă pentru încasări, precum şi pentru cheltuieli şi gestiunea asociaţiei se ţin în conformitate cu legislaţia în vigoare de către un contabil autorizat.
Exerciţiul financiar începe de la data de 01 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale anului respectiv.
Responsabilul financiar al asociaţiei, care poate fi în mod opţional şi membru al Consiliului Director se ocupă de corecta întocmire a evidenţei contabile.

CAPITOLUL III
MEMBRI ASOCIAŢIEI (ACN „VRF”), CALITATEA DE MEMBRU, DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA ACESTEI CALITĂŢI.


ART. 9 Membrii ASOCIAŢIEI. Drepturile şi obligaţiile membrilor

Membrii asociaţiei sunt împărţiţi în următoarele categorii:

1. Membri fondatori
2. Membri de onoare
3. Membri simpatizanţi
4. Membri activi

- Sunt membri fondatori ai asociaţiei, persoanele care prin voinţă proprie au iniţiat, susţinut şi îndeplinit toate demersurile necesare constituirii asociaţiei, respectiv semnatarii actului constitutiv al asociaţiei.
- Sunt membri de onoare ai asociaţiei, persoanele care au avut sau au o activitate remarcabilă şi de lungă durată în acest domeniu, respectiv creşterea porumbeilor din rasa „Voiajor Romanesc de Frumusete”, recunoscute la nivel naţional şi persoanele care îndeplinesc funcţii importante în cadrul tuturor organelor judeţene şi municipale sau în cadrul unor societăţi comerciale, instituţii de învăţământ şi cultură cu care asociaţia urmează să stabilească relaţii de colaborare..
- Sunt membri simpatizanţi ai asociaţiei orice persoană fizică sau juridică care prin acţiunile şi faptele întreprinse sprijină în mod direct din punct de vedere material şi moral activitatea desfăşurată de asociaţie. Pot participa ca invitaţi la şedinţele şi acţiunile organizate de asociaţie, fără drept de vot.
- Sunt membri activi ai asociaţiei, toate persoanele de naţionalitate română şi străină, care s-au înscris în respectiva asociaţie şi care susţin efectiv desfăşurarea activităţii asociaţiei, plătesc cotizaţia stabilită de către conducerea asociaţiei şi în consecinţă beneficiază de drept de vot şi de dreptul de a participa la şedinţele şi manifestările organizate sub egida asociaţiei.

Drepturile şi obligaţiile membrilor activi ai asociaţiei (ACN „VRF”) sunt următoarele:

1. Obligaţiile membrilor activi:

- achitarea la timp a cotizaţiei stabilite de către Adunarea Generală,de către fiecare membru al asociaţiei;
- participarea la şedinţele asociaţiei, la expoziţii şi alte manifestări de gen;
- sprijinirea concretă a întregii activităţi sub toate formele, cu mijloacele şi resursele umane şi materiale de care dispune;
- exercitarea tuturor atribuţiunilor în scopul asigurării unui climat propice realizării scopurilor propuse;
- menţinerea unei imagini nepătate a asociaţiei;
- respectarea cu stricteţe a deciziilor Adunării Generale şi Consiliului Director, aplicarea integrală şi corectă a prevederilor legale ale statutului asociaţiei şi ale tuturor regulamentelor naţionale şi internaţionale din acest domeniu.

2. Drepturile membrilor activi:

- să aleagă şi să fie aleşi, prin intermediul reprezentanţilor legali în componenţa organelor de conducere ale asociaţiei;
- fiecare membru al asociaţiei are dreptul de a solicita şi de a primi informaţii referitoare la activitatea cotidiană şi la gestiunea asociaţiei, putând consulta documentele prevăzute în statut;
- membri asociaţiei, cu ocazia unor evenimente aniversare deosebite, respectiv jubilee, obţinerea unor rezultate remarcabile în ţară şi în străinătate, alte aniversări legate de profilul activităţii asociaţiei au dreptul de a fi evidenţiaţi şi recompensaţi în mod simbolic în cadrul expoziţiilor naţionale şi internaţionale, organizate sub egida asociaţiei.

ART. 10 Calitatea de membru activ. Dobândirea şi pierderea calităţii de membru activ.

Obligaţia de bază a fiecărui membru activ al asociaţiei constă în sprijinirea concretă şi determinată a întregii activităţi a asociaţiei sub formele sale legale, cu mijloacele şi resursele umane şi materiale de care dispune.
Membrii activi ai asociaţiei au obligaţia de a-şi exercita atribuţiunile în scopul asigurării unui climat propice realizării performanţelor şi de a respecta deciziile Adunării Generale şi a Consiliului Director.
Membrii activi ai asociaţiei se obligă să achite o cotizaţie lunară într-un cuantum stabilit de Adunarea Generală a asociaţiei.
Calitatea de membru activ se capătă in urma formulării unei cereri către Consiliul Director al asociaţiei,reprezentat prin preşedinte, cerere care va fi supusă discutării şi aprobării Adunării Generale.
Cererea de dobândire a calităţii de membru activ se depune la secretarul asociaţiei.
Adunarea Generală hotărăşte primirea de membri activi în cadrul asociaţiei prin majoritatea absolută a membrilor cu drept de vot prezenţi.
Membri de onoare sunt propuşi şi votaţi de Adunarea Generală, din rândul persoanelor enumerate la art.9, pct.2 din statut.
Membri activi înscrişi în asociaţie se obligă prin însăşi depunerea cererii de înscriere să respecte în totalitatea lor dispoziţiile statutare şi Regulamentul de funcţionare şi respectare a disciplinei în cadrul asociaţiei.
Membri simpatizanţi ai asociaţiei îşi comunică adeziunea faţă de respectiva entitate printr-un înscris transmis către conducerea asociaţiei, din conţinutul căruia reies intenţiile şi planurile care urmează a fi dezvoltate în concordanţă cu obiectivele şi scopurile legale ale asociaţiei.
Calitatea de membru al asociaţiei încetează într-unul din următoarele moduri:

1. prin retragere

Retragerea este posibilă doar la sfârşitul anului, prin respectarea unui preaviz de 3 luni. Retragerea se adresează secretarului asociaţiei, în formă scrisă, fiind aprobată de Consiliul Director. Cererea de retragere trebuie să cuprindă motive de nemulţumire, întemeiate, referitoare la activitatea asociaţiei.

2. prin excludere

Un membru activ, precum şi un membru de alt gen pot fi excluşi pe o perioadă de timp sau definitiv,conform dispoziţiilor Regulamentului de Ordine Interioară, elaborat ulterior statutului, dacă încalcă statutul, prevederile şi hotărârile conducerii asociaţiei. Consiliul director sau Adunarea Generală pot face propuneri de excludere.
Aceste propuneri se înaintează de către Consiliul Director sau Adunarea Generală în scris printr-un referat, secretarului asociaţiei, cu enumerarea motivelor şi descrierea faptelor de care se face vinovat membrul în cauză. Cazul respectiv va fi cercetat de către Comisia de disciplină a asociaţiei, care va propune măsura sancţionatorie cuvenită membrului în cauză, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern.
Adunarea Generală în şedinţa imediat următoare datei înaintării referatului, va decide excluderea cu o majoritate de două treimi din voturi.
În cazul unor abateri minore se poate hotărî excluderea temporară sau se pot lua măsuri, cum ar fi limitarea drepturilor de membru, respectiv dreptul de participare la expoziţii şi întâlniri. Aceste măsuri se pot lua de către Consiliul Director.

3. prin radiere

Radierea unui membru activ poate fi făcută doar în cazul neachitării cotizaţiei de membru pe o perioadă de minim 1 an.CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI (ACN „VRF”). ORGANELE DE CONDUCERE.


ART. 11 Organizarea asociaţiei

Asociaţia are organizare de sine stătătoare, deţine patrimoniu propriu, destinat exclusiv scopului în considerarea căruia s-a constituit şi este alcătuită prin libera asociere a membrilor care o constituie.


ART. 12 Organele de conducere ale asociaţiei

Organele de conducere ale asociaţiei sunt următoarele:

1. Adunarea Generală
2. Consiliul Director
3. Preşedintele
4. Vicepreşedintele
5. Secretarul
6. Comisia de cenzori
7. Comisia de disciplină


ART.13 Adunarea Generală. Componenţa Adunării Generale. Convocarea Adunării Generale.

Adunarea generală este organul suprem de conducere al asociaţiei şi se întruneşte în mod obligatoriu anual la o dată fixată în şedinţa sa anterioară, conform calendarului expoziţiilor şi altor manifestări din domeniul, în intervalul decembrie - martie al anului în cauză.
Adunarea Generală se va compune din membri de onoare, simpatizanţi şi activi din ţară şi din străinătate ai asociaţiei.
Adunarea Generală poate fi convocată de Consiliul Director cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru organizarea şedinţei sale.
Adunarea Generală se poate reuni de câte ori este cazul la propunerea majorităţii simple a membrilor activi ai asociaţiei, precum şi în mod extraordinar la convocarea preşedintelui, dacă acest lucru este solicitat în scris de majoritatea simplă a membrilor Consiliului Director.

ART. 14 Şedinţele Adunării Generale.

Şedinţele Adunării Generale sunt statutare când participă două treimi din totalul membrilor cu drept de vot,desemnaţi la constituirea Adunării Generale, iar pronunţarea hotărârilor este legală şi devine definitivă şi executorie prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
Hotărârilor Adunării Generale vor fi puse în aplicare de către organul executiv de conducere, Consiliul Director.


ART.15 Atribuţiunile Adunării Generale.

Atribuţiunile Adunării Generale sunt următoarele:
a) aprobă Statutul, Regulamentul de Ordine Internă şi orice act normativ intern;
b) alege membrii de onoare;
c) alege prin vot direct şi secret Consiliul Director;
d) alege prin vot direct componenţa şi preşedinţii Comisiilor de cenzori şi de disciplină;
e) revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori;
f) dezbate şi aprobă raportul de activitate înaintat de Consiliul Director, precum şi execuţia financiară din perioada cuprinsă între două Adunări Generale;
g) aprobă planul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil pe perioadă de un an;
h) efectuează modificări în cuprinsul statutului, regulamentului de ordine internă şi oricărui act intern;
i) cooptează noi membrii activi, de onoare şi simpatizanţi;
j) stabileşte anual cuantumul cotizaţiei plătite de fiecare membru activ al asociaţiei, precum şi modalitatea de plată;
k) aprobă propunerile privind înfiinţarea unor filiale în cadrul asociaţiei, fuzionarea, schimbarea de denumire a asociaţiei;
l) deţine orice alte atribuţii prevăzute în statut sau în lege;
m) stabileşte data de organizare a expoziţiei asociaţiei şi comunică această dată la toate asociaţiile crescătorilor de porumbei de agrement din rasa „Voiajor Romanesc de Frumusete” din ţară, pentru a putea fi inclusă în calendarul expoziţional anual.

ART. 16 Consiliul Director. Componenţa Consiliului Director.

Organul executiv de conducere al asociaţiei este Consiliul Director, care asigură punerea în executare a tuturor hotărârilor pronunţate de Adunarea Generală.
Consiliul Director este alcătuit dintr-un număr de minim 4(patru), respectiv maxim 6(şase) membri care îndeplinesc următoarele funcţii:
1) Preşedinte executiv;
2) Vicepreşedinţi - 1(una), maxim 3(trei) persoane
3) Secretar;
4) Responsabil financiar.

ART. 17 Alegerea Consiliului Director.

Consiliul Director este ales prin vot secret cu majoritate simplă de către Adunarea Generală a membrilor şi se reuneşte ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de către preşedintele executiv al asociaţiei.
Consiliul Director este ales pentru un mandat de 4(patru) ani, putând fi revocat oricind de către Adunarea Generală.
Hotărârile Consiliului Director sunt legale si devin definitive şi executorii prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.


ART.18 Atribuţiile Consiliului Director.

Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele :

a) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale şi supraveghează respectarea de către toţi membrii asociaţiei a Statutului ACN „VRF” ;
b) conduce întreaga activitate curentă a asociaţiei;
c) elaborează regulamentul de ordine internă al asociaţiei;
d) înaintează propuneri de fuzionare sau schimbări de structură sau organizatorice în cadrul asociaţiei;
e) prezintă şi dezbate în faţa Adunării Generale bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
f) organizează acţiuni de selecţie a exemplarelor existente şi de recensământ al acestora;
g) facilitează participarea membrilor săi la expoziţiile şi manifestările organizate la nivel intern şi internaţional prin stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu organizaţii de acelaşi gen ;
h) sancţionează pe cei care comit abateri;
i) se ocupă de întocmirea unei evidenţe clare a membrilor din cadrul asociaţiei şi a porumbeilor din rasa „Voiajor Romanesc de Frumusete” în rasă pură pe care le deţin în crescătorii membrii asociaţiei ;
j) se ocupă de crearea şi întreţinerea bazei materiale;
k) se ocupă în mod direct de cooptarea a noi membri activi şi simpatizanţi, precum şi de instruirea lor;


ART. 19 Preşedintele executiv al asociaţiei

Este conducătorul executiv al asociaţiei şi exercită atribuţiunile sale proprii, statutare, precum şi competenţele delegate de Adunarea Generală a asociaţiei.
Este ales de Adunarea Generală prin votul a jumătate plus unul a membrilor săi pentru un mandat de 4(patru) ani.

ART. 20 Atribuţiunile preşedintelui executiv al asociaţiei.

Principalele atribuţiuni al preşedintelui executiv sunt următoarele:

a) organizează şi conduce activitatea asociaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
b) asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a asociaţiei a actelor normative în vigoare, precum şi a normelor şi reglementărilor specifice domeniului, emise de organele competente;
c) convoacă şedinţele Consiliului Director şi propune ordinea de zi;
d) promovează şi susţine organizarea acţiunilor de recensământ şi selecţie a porumbeilor din rasa „Voiajor Romanesc de Frumusete” aparţinând membrilor asociaţiei;
e) propune modalităţile de premiere a membrilor activi, în cadrul expoziţiilor organizate de asociaţie;
f) stabileşte, împreună cu responsabilul financiar, cuantumul cheltuielilor pentru fiecare acţiune programată;
g) participă ca reprezentant al asociaţiei la fiecare acţiune de gen organizată în România şi în străinătate;
h) primeşte întreaga corespondenţă a asociaţiei şi informează asupra acesteia pe membrii săi activi;
i) stabileşte, împreună cu membri Consiliului Director, necesarul de materiale care urmează a fi comandat la distribuitorii autorizaţi, în numele tuturor membrilor activi ai uniunii (inele matricole, vaccinuri, medicamente, hrană şi alte materiale);
j) reprezintă asociaţia, în raport cu organismele interne şi internaţionale din domeniu, cu autorităţile administraţiei publice, cu persoanele juridice şi fizice din orice alt domeniu;
k) asigură informarea publică şi promovarea unei imagini favorabile pentru activitatea asociaţiei;
l) delegă atribuţiile sale în lipsa sa unuia din vicepreşedinţi

ART. 21 Vicepreşedinţii asociaţiei (ACN „VRF”).

Cei 1(unu) până la 3(trei) vicepreşedinţi ai asociaţiei îndeplinesc atribuţiunile stabilite în prima şedinţă a Adunării Generale, în cadrul căreia sunt alese nominal persoanele care vor ocupa pentru un mandat de 4(patru) ani aceste funcţii.


ART. 22 Secretarul asociaţiei. Atribuţiunile sale.

Atribuţiunile secretarului sunt următoarele:

a) deţine responsabilităţi referitoare la folosirea patrimoniului asociaţiei;
b) asigură şi supervizează încheierea şi derularea contractelor de sponsorizare încheiate cu diverse societăţi comerciale sau a contractelor de donaţie, comodat şi vânzare-cumpărare;
c) se ocupă în mod direct de întreţinerea bazei materiale a asociaţiei;
d) întocmeşte toate evidenţele asociaţiei, cu excepţia celor financiar - contabile, a căror întocmire intră în sarcina responsabilului financiar al asociaţiei;
e) transmite corespondenţa asociaţiei la alte organisme de gen sau la autorităţile locale sau la nivel naţional;
f) se ocupă de întocmirea şi prezentarea calendarului anual al expoziţiilor organizate de alte asociaţii din ţară şi străinătate;
g) îndeplineşte în mod efectiv toate diligenţele necesare pentru convocarea la şedinţe a membrilor Adunării Generale, respectiv Consiliului Director.

ART. 23 Comisia de cenzori. Atribuţiuni şi competenţe.

Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor sau după caz, de o comisie de cenzori formată din trei membri aleşi de Adunarea Generală cu majoritate simplă de voturi.
Calitatea de membru al Consiliului Director este incompatibilă cu aceea de cenzor.
În realizarea competenţei sale, comisia de cenzori are următoarele atribuţiuni:
a) verifică modul în care este gestionat sau administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale a asociaţiei;
c) poate participa printr-un reprezentant (membru) al său la şedinţele Consiliului Director , fără drept de vot;
d) membrii comisiei au acces neîngrădit la toate documentele financiar-contabile din cadrul asociaţiei.

CAPITOLUL V
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI (ACN „VRF”) COMASAREA ASOCIAŢIEI PRIN FUZIUNE


ART. 24 Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei.

Poate avea loc în următoarele cazuri:

a) de drept prin reducerea sub limita legală a numărului de membrii activi asociaţi, imposibilitatea întrunirii anuale a Adunării Generale sau imposibilitatea realizării scopurilor propuse prin statut;
b) prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) printr-o hotărâre a Adunării Generale în termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia.
Destinaţia patrimoniului asociaţiei, în cazul dizolvării sale se hotărăşte de către membrii Adunării Generale.
În cazul dizolvării asociaţiei, mijloacele financiare în proprietatea sa vor fi distribuite, după prelevarea costurilor.
Destinaţia arhivei asociaţiei este hotărâtă de Adunarea Generală dizolvatoare.
Patrimoniul va fi transmis către alte persoane juridice de drept public sau privat, cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită de Adunarea Generală.

ART.25 Comasarea prin fuziune cu organizaţii de acelaşi gen.

Asociaţia poate fuziona cu o altă organizaţie, având acelaşi obiect de activitate, numai cu acordul scris al majorităţii membrilor Adunării Generale şi cu respectarea tuturor prevederilor legale cuprinse în statutul asociaţiei şi în conţinutul actelor legislative în vigoare.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII


ART.26 Denumirea legală şi uzitată în toate documentele oficiale a asociaţiei este:
ASOCIATIA CLUBUL NATIONAL „VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE”

Asociaţia va avea ştampilă proprie.

ART. 27 Prezentul statut poate fi modificat în baza propunerilor membrilor Adunării Generale, cu o majoritate de două treimi din membri săi.

ART. 28 Asociaţia este persoană juridică, răspunde de toate faptele contractuale şi quasi - delictuale săvârşite de organele sale de conducere în timpul funcţionării lor, respectiv de membrii Consiliului Director şi ai celorlalte organe de conducere.
Aceştia răspund personal pentru daunele provocate din culpă proprie atât de terţi, cât şi faţă de persoana juridică însăşi.

ART.29 Asociaţia îşi poate constitui filiale şi sucursale în ţară sau în străinătate în condiţiile legislaţiei româneşti în vigoare.

ART.30 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile următoarelor acte normative: OG 26/2000, LEGEA nr. 246/2005.

MEMBRI FONDATORI AI ASOCIAŢIEI (ACN „VRF”):


1. NEAGU MARIUS

2. POPA TUDOREL

3. CIOCHINDEL LUCIANAlbumul selectat nu contine nici o poza.
Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.