ucs26
1456 poze   77741 vizite
Albume
01 ASOCIATIA CLUBUL NATIONAL VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE   AVIZIER      ADUNAREA GENERALA A FNCPPAMR DIN 17 IUNIE 2017      EXPOZITIA NATIONALA A FNCPPAMR- BAICOI 2017      REGULAMENT Expozitia Nationala CARANSEBES 2016      REGULAMENTUL COMISIEI DE ETICA SI DISCIPLINA      REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA      STATUT   EXPOZITIA ACN VRF editia II ianuarie 2017 Timisoara02 ANUL 2017   Jucator de VOLGA   Jucator SIBERIAN   PUI Jucator de VOLGA si Jucator SIBERIAN 2017   PUI VRF 2017   VRF ALBASTRU AZUR- Femele   VRF ALBASTRU AZUR- Masculi   VRF CIOCANIT AZUR- Femele   VRF CIOCANIT AZUR- Masculi03 Anul 2016   Albastru Azur- Femele 2016   Albastru Azur- Masculi 2016   Ciocanit 2016- Femele   Ciocanit 2016- Masculi   Pui 201604 Anul 2 0 1 5   FEMELE CULOARE ALBASTRU   FEMELE CULOARE CIOCANIT AZUR   MASCULI CULOARE ALBASTRU   MASCULI CULOARE CIOCANIT AZUR   PETUNII   PUI 201505 Anul 2014   VOIAJOR ROMANESC DE FRUMUSETE      femele      masculi      PUI 201406 CONTACTBrasov 2014CAINII MEI   Black Jack Darvaal alias HASSAN al 2-lea   CACIB Craiova 2011   FRANKA DARVAAL   Kira Herthaus Ro alias ANDRA   Pui de Ciobanesc German   ZURICluj 2011CLUJ 2012- Nationala de tineretDE VANZARE   Jucator de Volga de vanzare   Jucator siberian de vanzare   VRF de vanzareDECEMBRIE 2014EU SI FAMILIAEXPO CLUB CG PITESTI 2012EXPOZITIA DE CLUB CN VRF 23-25 ianuarie 2015FLORI PRIN CURTEA MEAGALATI Nationala 24-27 Noiembrie 2011INSTANTANEE PRIN VOLIERAIstorie columbofila in fotografiiJucator tremurator de VolgaSedinta Europeana de Arbitraj SIBIU 2013SOLZATI SI ALTE CULORI   IstorieSTANDARDUL VOIAJORULUI POLONEZ DE EXPOZITIEVOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE- STANDARDUL RASEI 2012   Propunere STANDARD VRF 2017VOLGA negruVOLGA rosuVOLIERA

membru din 4 aprilie 2007

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL
ACN- VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE
Denumirea oficiala este ASOCIATIA CLUBUL NATIONAL „VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE”
Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, cu caracter non-profit, independentă de instituţiile de stat române sau străine şi apolitică. Asociaţia este organizată şi îşi va desfăşura activitatea potrivit prevederilor prezentului statut, ale actului constitutiv şi dispoziţiilor imperative cuprinse în OG nr. 26/2000, precum și altor normative în domeniu.
ASOCIATIA CLUBUL NATIONAL„VOIAJORUL ROMANESC DE FRUMUSETE” este constituita pentru un timp nelimitat, data începerii fiind data dobândirii personalității juridice prin Incheierea nr 142/ 01.07.2014 in Dosarul 25598/2015/2014
La data începerii activității ca persoana juridica, adresa asociației se stabilește în localitatea Simnicu de Sus, Albestim Str. Col. Ioan Angelescu nr. 31,jud Dolj.

CAP. I scopul şi DOMENIUL DE activitate
Asociaţia are ca scop principal creșterea si ameliorarea rasei Voiajor Ro,qnesc de Frumusete, precum si dezvoltarea patrimoniului genetic zonal si național, respectând reglementările prezentului Regulament de Ordine Interioara .
Asociaţia are următoarele obiective:
(1.1) Asociația sprijină, apăra, reprezintă si promovează interesele membrilor săi.
(1.2) Asociația își consiliază membri in probleme de creștere, reproducției, selecție, îngrijire si in alte probleme cu caracter specific.
(1.3) Întreține diverse legături si realizări diverse înțelegeri cu alte asociații si cluburi din tara si străinătate.
(1.4) Pune la dispoziția membrilor săi datele necesare ameliorarii si imbunatatirii rasei si materialelor documentare cu organizarea după criterii genealogice a evidentei fondului genetic.
(1.5) Organizeaza expoziții, selecții de club si alte competiții in scopul îmbunătățirii fondului genetic.
(1.6) Încurajează participarea membrilor săi la concursurile naționale si internaționale specifice Asociației.
(1.7) Organizează produceri de exponate specifice activității asociației în scop propagandistic si didactic: publicații, cupe, insigne, diplome si acordarea de premii.
(1.8) Organizeaza acțiuni si ia masuri eficiente pentru protecția si ameliorarea raselor romanești dintre care unele sunt amenințate cu dispariția.

CAP. II DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
1. Drepturile membrilor sunt:
Să aleagă şi să fie aleşi, prin intermediul reprezentanţilor legali în componenţa organelor de conducere ale asociaţiei;
Fiecare membru al asociaţiei are dreptul de a solicita şi de a primi informaţii referitoare la activitatea cotidiană şi la gestiunea asociaţiei, putând consulta documentele prevăzute în statut;
Membri asociaţiei, cu ocazia unor evenimente aniversare deosebite, respectiv jubilee, obţinerea unor rezultate remarcabile în ţară şi în străinătate, alte aniversări legate de profilul activităţii asociaţiei au dreptul de a fi evidenţiaţi şi recompensaţi în mod simbolic în cadrul expoziţiilor naţionale şi internaţionale, organizate sub egida asociaţiei.
Să participe la expoziţiile anuale organizate de asociaţie sau la care este invitată asociaţia;
Posibilitatea de a participa anual la expoziţia naţională şi o expoziţie internaţională
Fiecare membru are dreptul de a solicita şi primi contra cost inele de identificare pentru porumbei şi păsări de curte, inscripţionate cu EE, ceea ce le dă dreptul de participare la expoziţii internaţionale şi europene sub egida Ententee Europeenne;


2. Obligațiile membrilor sunt:
Sa respecte statutul si regulamentele, conformându-se prevederilor acestora.
Sa sprijine aspirațiile si eforturile asociației.
Sa achite la timp taxele si cotizațiile stabilite.
Sa practice creșterea si îngrijirea porumbeilor cu seriozitate si buna credința, in conformitate cu regulamentele asociației.
Sa protejeze activitatea clubului de orice fel de divergente si conflicte.
Sa nu utilizeze calitatea de membru in acțiuni ce dăunează activității clubului.
Sa nu dezbine asociația.
Sa nu instige membri împotriva altora.
Sa nu aducă jigniri colegilor de asociație sau altor crescători .
Să expună minim 2 exemplare la expoziţiile anuale organizate de asociaţie si la expozitiile nationale anuale.


3. Calitatea de membru poate înceta:
Benevol, pe baza de cerere depusa la secretariat.
In caz de deces.
Pe baza disciplinara conform regulamentului.
In caz de nerespectare a obligațiilor financiare la termenul stabilit.
In cazul dizolvării asociației.
In cazul participării la alte activitaţi, nerecunoscute de asociaţie.


CAP. III ORGANELE DE CONDUCERE
Organele de conducere ale asociaţiei sunt următoarele:

1. Adunarea Generală
2. Consiliul Director
3. Preşedintele
4. Vicepreşedintele
5. Secretarul
6. Comisia de cenzori
7. Comisia de disciplină

1. ADUNAREA GENERALA este organul suprem de conducere a asociației, formata din toți membrii .Adunarea generala este legal constituita din membri fondatori, consiliul director si membri cotizanți. Adunarea generala este legal constituita prin prezenta a 2/3 din totalul membrilor cu drept de vot. Daca acest procent nu este atins, se va stabili o noua reuniune în următoarele 15 zile, moment la care se vor putea lua hotărâri cu majoritatea simplă din numărul celor prezenți.
Adunarea generala iși adopta hotărârile prin majoritatea simpla si cu vot deschis sau secret, din numărul celor prezenti, iar in cazul hotărârilor de importanta majora(scindare, fuziune, modificare statut) se adopta cu majoritate 2/3 din numărul membrilor prezenți.
Adunarea generala se convoacă de către președinte sau la solicitarea comisiei de cenzori ori a cel puțin o treime dintre membri activi, în ședința ordinara o data pe an și în ședința extraordinara ori de cate ori interesele asociației o solicita cu 30 zile .
Atribuțiile Adunării generale sunt:
stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociației.
alegerea si revocarea membrilor consiliului director .
aproba, înființează, recunoaște si susține filiale la nivel zonal care respecta normele prezentul ROI, precum si a regulamentelor adoptate si se afiliază la asociații similare naționale si internaționale.
modificarea statutului si a actului constitutiv
dizolvarea si lichidarea asociației, precum si destinația bunurilor ramase după lichidare. In cazul dizolvării asociației, destinația bunurilor acesteia va fi stabilita de adunarea generala in conformitate cu prevederile legale.
stabilirea cuantumului contribuțiilor financiare ale membrilor.
orice alte activitatea stabilite in statut sau lege.

2. CONSILIUL DIRECTOR este organul superior de conducere al asociației,
Consiliul director este statutar când sunt prezenți 2/3 din membri.
Intre doua adunări generale, asociația este condusa în ședințe trimestriale de consiliul director.
Consiliul director se convoacă de președinte sau la solicitarea a o treime dintre membri săi.
Atribuțiile sale sunt:
Sa aducă la îndeplinire hotărârile adunării generale.
Sa hotărască in problemele curente financiare, ținând cont de interesele generale ale asociației si sa ia masuri pentru realizarea lor operativa;
Sa solicite convocarea Adunării generale si sa pregătească ordinea de zi;
Aproba regulamentele de funcționare ale asociației ce vor completa dispozițiile statutului si prezentului regulament de ordine interioara;
Sa numească si sa revoce personalul de execuție al asociației (secretari, casieri, contabili, etc.) si sa le stabilească sarcinile si atrribuțiile;
Consiliul director răspunde de întreaga activitate a asociației si reprezintă asociația prin președinte sau vicepreședinte împuternicit in acest sens.
Durata mandatului Consiliului director pentru perioada de funcționare a asociației este de 4 ani cu posibilitate de realegere.
Daca un membru al Consiliului director nu iși mai poate îndeplini atribuțiile în timpul mandatului, consiliul director va convoca adunarea generala extraordinara în termen de 30 zile pentru alegerea unui alt membru .
In cazul încetării calității de președinte, funcția acestuia va fi preluata de către vicepreședinte, până la întrunirea primei Adunări generale extraordinare, convocată în scopul alegerii unei noi persoane în această funcție.

CAP. IV ATRIBUȚIUNI ȘI COMPETENȚE – membri consiliu director
Art. 1 Preşedintelui executiv al asociaţiei.
a) organizează şi conduce activitatea asociaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
b) asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a asociaţiei a actelor normative în vigoare, precum şi a normelor şi reglementărilor specifice domeniului, emise de organele competente;
c) convoacă şedinţele Consiliului Director şi propune ordinea de zi;
d) promovează şi susţine organizarea acţiunilor de recensământ şi selecţie;
e) propune modalităţile de premiere a membrilor activi, în cadrul expoziţiilor organizate de asociaţie;
f) stabileşte, împreună cu responsabilul financiar, cuantumul cheltuielilor pentru fiecare acţiune programată;
g) participă ca reprezentant al asociaţiei la fiecare acţiune de gen organizată în România şi în străinătate;
h) primeşte întreaga corespondenţă a asociaţiei şi informează asupra acesteia pe membrii săi activi;
i) stabileşte, împreună cu membri Consiliului Director, necesarul de materiale care urmează a fi comandat la distribuitorii autorizaţi, în numele tuturor membrilor activi ai asociatiei (inele matricole, vaccinuri, medicamente, hrană şi alte materiale);
j) reprezintă asociaţia, în raport cu organismele interne şi internaţionale din domeniu, cu autorităţile administraţiei publice, cu persoanele juridice şi fizice din orice alt domeniu;
k) asigură informarea publică şi promovarea unei imagini favorabile pentru activitatea asociaţiei;
l) delegă atribuţiile sale în lipsa sa unuia dintre vicepreşedinti.
Durata mandatului este de 4 ani cu posibilitate de realegere.
Art. 2 .Vicepreşedintele asociaţiei
a) Este administratorul asociaţiei, răspunde de patrimoniul asociaţiei
b) Are sarcina de a atrage şi coopta noi membrii
c) Se ocupă de obţineri de contracte de sponsorizare din partea agenţilor economici
d) Se ocupă de buna organizare a şedinţelor asociaţiei

Art. 3 Secretarul asociaţiei.
a) deţine responsabilităţi referitoare la folosirea patrimoniului asociaţiei;
b) asigură şi supervizează încheierea şi derularea contractelor de sponsorizare încheiate cu diverse societăţi comerciale sau a contractelor de donaţie, comodat şi vânzare-cumpărare;
c) se ocupă în mod direct de întreţinerea bazei materiale a asociaţiei;
d)întocmeşte toate evidenţele asociaţiei, cu excepţia celor financiar - contabile, a căror întocmire intră în sarcina responsabilului financiar al asociaţiei;
e) transmite corespondenţa asociaţiei la alte organisme de gen sau la autorităţile locale sau la nivel naţional;
f) se ocupă de întocmirea şi prezentarea calendarului anual al expoziţiilor organizate de alte asociaţii din ţară şi străinătate;
g) îndeplineşte în mod efectiv toate diligentele necesare pentru convocarea la şedinţe a membrilor Adunării Generale, respectiv Consiliului Director.
h) redactează în scris procesele verbale ale asociaţiei
j) primeşte candidaturile pentru alegeri pe funcţii cu 4 săptămâni înainte de alegeri,iar cu 2 săptămâni inainte le afişează pe site-ul asociaţiei.
CAP. V ATRIBUȚIUNI - comisii
Art. 4 Cenzor (comisia de cenzori).
Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor autorizat sau după caz, de o comisie de cenzori formată din trei membri aleşi de Adunarea Generală cu majoritate simplă de voturi.
Calitatea de membru al Consiliului Director este incompatibilă cu aceea de cenzor.
în realizarea competenţei sale, comisia de cenzori are următoarele atribuţiuni:
a) verifică modul în care este gestionat sau administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale a asociaţiei;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

Art. 5 Comisia de etică şi disciplină - este formată din preşedinte şi 2 membrii aleşi de Adunarea Generală cu majoritate simplă de voturi.
Atribuţiuni :
Va analiza toate problemele de conduită ale membrilor asociaţiei
Comisia va primi sesizările, cererile şi plângerile pentru cazuri de indisciplină
Se va autosesiza asupra unor aspecte negative de încălcare a statutului asociaţiei
După anchetarea cazului, Comisia de Etică şi Disciplină va întocmi un raport cu măsurile disciplinare adecvate care va fi prezentat presedintelui în vederea luării deciziei legale.
Decizia de sancţionare se comunică membrului asociaţiei în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi îşi produce efectele de la data comunicării. Poate fi contestată de cel sancţionat la instanţa judecătorească competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.Albumul selectat nu contine nici o poza.
Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.